การงานอาชีพ

⨀ ใบความรู้ที่ 1.1
⨀ ใบความรู้ที่ 1.2
⨀ ใบความรู้ที่ 1.3

⨀ ใบงานที่ 1.1
⨀ ใบงานที่ 1.2
⨀ ใบงานที่ 1.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 2.1
⨀ ใบความรู้ที่ 2.2
⨀ ใบความรู้ที่ 2.3

⨀ ใบงานที่ 2.1
⨀ ใบงานที่ 2.2
⨀ ใบงานที่ 2.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 3.1
⨀ ใบความรู้ที่ 3.2
⨀ ใบความรู้ที่ 3.3

⨀ ใบงานที่ 3.1
⨀ ใบงานที่ 3.2
⨀ ใบงานที่ 3.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 4.1
⨀ ใบความรู้ที่ 4.2
⨀ ใบความรู้ที่ 4.3

⨀ ใบงานที่ 4.1
⨀ ใบงานที่ 4.2
⨀ ใบงานที่ 4.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 5.1
⨀ ใบความรู้ที่ 5.2
⨀ ใบความรู้ที่ 5.3

⨀ ใบงานที่ 5.1
⨀ ใบงานที่ 5.2
⨀ ใบงานที่ 5.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 6.1
⨀ ใบความรู้ที่ 6.2
⨀ ใบความรู้ที่ 6.3

⨀ ใบงานที่ 6.1
⨀ ใบงานที่ 6.2
⨀ ใบงานที่ 6.3

⨀ YouTube⨀ Website⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน