วิทยาการคำนวณ ป.5

🎎บทที่ 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดก

1. มาตรฐานการเรียน/ตัวชี้วัด

          ว 4.2  ป.5/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  การอธิบายการทำงาน  การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ

          1.  เขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน (K)

           2. เขียนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะได้ถูกต้อง (P)

      3. เห็นความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างง่ายที่พบในชีวิตประจำวันได้ (A)

3. สาระการเรียนรู้

          3.1 การเขียนรหัสลำลอง เพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน

          3.2 คุณลักษณะ/ทักษะในศตวรรษที่ 21

          3.2.1 3Rs

                       - Reading (อ่านออก)

                       -(W) Riting (เขียนได้)

              3.2.2 8Cs

                       - Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้

                      -  Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

    - Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

    - Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ

💻วีดีโอประกอบการเรียนรู้

Unplungged Coding การใช้เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา(เกมการ์ดสร้างเมือง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วีดีทัศน์นี้ เผยแพร่ผลงานดีเด่น Coding “CODING Achievement Awards” ประเภทรายงานผลครูดีเด่น Unplungged Coding ระดับประถมศึกษา ระดับภาคใต้ โดย นางทิพย์สุดา จาราสถิตย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่ 

⨀ ใบความรู้ที่ 2.1
⨀ ใบความรู้ที่ 2.2
⨀ ใบความรู้ที่ 2.3

⨀ ใบงานที่ 2.1
⨀ ใบงานที่ 2.2
⨀ ใบงานที่ 2.3

⨀ YouTube⨀ Website⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 3.1
⨀ ใบความรู้ที่ 3.2
⨀ ใบความรู้ที่ 3.3

⨀ ใบงานที่ 3.1
⨀ ใบงานที่ 3.2
⨀ ใบงานที่ 3.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 4.1
⨀ ใบความรู้ที่ 4.2
⨀ ใบความรู้ที่ 4.3

⨀ ใบงานที่ 4.1
⨀ ใบงานที่ 4.2
⨀ ใบงานที่ 4.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 5.1
⨀ ใบความรู้ที่ 5.2
⨀ ใบความรู้ที่ 5.3

⨀ ใบงานที่ 5.1
⨀ ใบงานที่ 5.2
⨀ ใบงานที่ 5.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน

⨀ ใบความรู้ที่ 6.1
⨀ ใบความรู้ที่ 6.2
⨀ ใบความรู้ที่ 6.3

⨀ ใบงานที่ 6.1
⨀ ใบงานที่ 6.2
⨀ ใบงานที่ 6.3

⨀ YouTube
⨀ Website
⨀ DLIT

⨀ ทดสอบก่อนเรียน
⨀ ทดสอบหลังเรียน