ตัวอย่างชิ้นงาน  จากการต่อยอดการเรียน      บทที่ 5 เรื่อง ค้างคาวกินกล้วย

มาตรฐาน ว 4.2 ตชว.ป.6/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้

2.นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่าได้

3.นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์จากผู้ใช้ได้

4.นักเรียนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้